חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
אלי ישי

אלי ישי

 • הצבעה: לאפשר לנשים להתמנות לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים, בעזרת ביטול הדרישה לכשירות לדיינות או לרבנות

  נגד


  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2014

  מהות החוק:
  "במצב המשפטי הקיים כיום, בתי הדין הרבניים מאוישים על ידי דיינים גברים בלבד. החוק אינו מאפשר לאישה להתמנות אף למשרה של מנהלת בתי הדין שהיא משרה מינהלית ולא שיפוטית. הצעת חוק זו נועדה לאפשר מינויה של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים. לשם כך מבוטלת הדרישה הייחודית לכשירות לדיינות או לרבנות, הניתנת בישראל לגברים בלבד".

  הצעת החוק עברה לוועדה ברוב של 24 בעד 9 נגד ו-2 נמנעים. 
  תקציר...
 • הצבעה: לאפשר מינויה של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים

  נגד


  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות דיינים), התשע"ד-2014

  מהות החוק:
  "הצעת החוק יוצרת אחידות בין הליך מינויו של מנהל בתי הדין הרבניים להליך מינויו של מנהל בתי המשפט, הליך המוסדר בסעיף 82 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984. מטרת ההצעה לאפשר מינויה של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים".  

  הצעת החוק עברה לוועדה ברוב של 29 בעד 12 נגד ו-2 נמנעים.
  תקציר...
 • הצבעה: לאפשר מינוי של מי שאינו דיין, נשים וגברים כאחד, לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים

  נגד


  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התשע"ד-2014

  מהות החוק
  "תפקיד מנהל בתי הדין הרבניים, בדומה לתפקיד מנהל בתי המשפט או בתי הדין הדתיים המקבילים, איננו תפקיד שיפוטי ואינו מצריך בהכרח ידע הלכתי נרחב.
  יתרה מכך, המצב המשפטי הנוכחי אינו מאפשר מינוי אישה כמנהלת בתי הדין הרבניים, גם אם מדובר באישה שכישוריה וניסיונה מתאימים באופן מובהק לתפקיד. זאת, מאחר שכשירות לדיינות או לרבנות, ניתנות לגברים בלבד.
  מוצע לתקן את סעיף 13 לחוק הדיינים ולנסחו באופן זהה לסעיפים המקבילים לו בחוקים אחרים ולאפשר מינוי מנהל לבתי הדין הרבניים – בין שהוא דיין ובין שאינו דיין".

  הצעת החוק עברה לוועדה ברוב של 30 בעד 12 נגד ו-2 נמנעים.

  תקציר...
 • הצבעה: שינוי תנאי כשירות הדיינים בבתי הדין הרבניים

  נגד


  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות דיינים), התשע"ד-2014

  מהות החוק
  "מטרת הצעת החוק היא לעגן בחוק הדיינים, התשט"ו–1955 (להלן – החוק), את תנאי כשירות הדיינים בבתי הדין הרבניים, הקבועים כיום, בתקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), התשט"ו–1955 (להלן – התקנות). מוצע לקבוע שכשיר להתמנות דיין בבית דין רבני אזורי מי שעמד בבחינות מטעם המועצה, ולבטל את הסייג הקובע שהכשירות תקפה לשנתיים ואחר-כך תיבחן שנית.
  בנוסף, הצעת החוק מבקשת להבחין בין תנאי הכשירות הנדרשים למינוי דיין בבית הדין הרבני האזורי לבין תנאי הכשירות הנדרשים למינוי דיין בבית הדין הרבני הגדול.
  כמו כן, מוצע לתקן את סעיף 13 לחוק הדיינים ולנסחו באופן זהה לסעיפים המקבילים לו בחוקי שיפוט אחרים ולאפשר לכל אדם להתמנות לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים".

  הצעת החוק עברה לוועדה ברוב של 34 בעד 15 נגד ו-0 נמנעים.
  תקציר...
 • הצבעה: הקמה והסדרה של מערך גיור

  נגד

  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס` 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014 

  מהות החוק:
  "מוצע להסמיך את השר לשירותי דת להקים במשרדו מערך גיור, וכן מוצע לקבוע את תפקידי מערך הגיור, את תנאי הכשירות ואת אופן המינוי של ראש מערך הגיור. גם בנוגע לדייני הגיור שיכהנו בבתי הדין לגיור מוצע לקבוע הסדרים מפורטים אשר לכשירות הנדרשת מדיין גיור, לאופן מינויו ולדין המשמעתי שיחול עליו, וכן להסמיך את השר לשירותי דת, בהסכמת שר האוצר, להחליט על תשלום גמול והחזרי הוצאות לדייני גיור שאינם עובדי המדינה. עוד מוצע לקבוע כי בתי הדין לגיור ידונו במותבים של שלושה ואת דרך קביעת הרכבם של אותם מותבים. כמו כן, מוצע להסמיך את השר לשירותי דת לקבוע תקנות לביצוע פרק ב' המוצע, ובכלל זה לקבוע אגרות ואת השר לשירותי דת יחד עם שר הפנים לקבוע כללים לעניין גיור של נתינים זרים. מוצע לקבוע כי תחילתו של התיקון המוצע תהיה 30 ימים מיום פרסומו ברשומות, והוא יחול על הליכי גיור שיחלו ביום תחילתו של התיקון ואילך".

  הצעת החוק עברה לדיון בוועדה ברוב של 28 תומכים 16 מתנגדים ו-0 נמנעים. 
  תקציר...
 • הצבעה: בחירת רב ראשי אחד לכל עדות ישראל

  נגד

  הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - רב ראשי אחד לכל עדות ישראל), התשע"ג-2013 

  מהות החוק:
  "לפי הצעה זו יבחר רב ראשי אחד למדינת ישראל שיישא גם את התואר החופף והקודם לו "הראשון לציון". הרב הראשי יעמוד בראש מועצת הרבנות הראשית. במקביל ייבחר נשיא בית הדין הרבני הגדול שיעמוד בראש מערכת בתי הדין ויהיה חבר במועצת הרבנות הראשית מכוח תפקידו".

  הצעת החוק עברה לדיון בוועדה ברוב של 37 תומכים 10 מתנגדים ונמנע אחד. 

  תקציר...
 • הצבעה במליאה: אישור החוק לפתיחת אזורי הרישום לנישואין

  נגד  אישור החוק - חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס` 2), התשע"ד-2013 

  לפי תיקון החוק - "בני זוג יהודים המבקשים להינשא, רשאים להירשם לנישואין אצל כל רב שמונה כרושם נישואין לפי סעיף 2(6) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 , ללא קשר למקום מגוריהם או למקום עריכת הנישואין." 

  רוצים לדעת מי הצביע בעד ומי הצביע נגד?


  תקציר...
 • הצבעה במליאה: הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל

  בעד

  להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"ג-2013

  הצעת חוק זו מבקשת לאפשר לרב ראשי להתמודד לכהונה נוספת. כהונה של רב ראשי נמשכת כעשר שנים, מה שיאפשר בעצם 20 שנה רצופות של כהונה. בהצעת חוק זו נקשרו שערוריות רבות.
  על הבעיות הקיימות עם חוק זה תוכלו לקרוא בנייר העמדה של השדולה הפלורליסטית שנכתב עוד בתקופת כהונתה של הכנסת הקודמת.
  וועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את החוק והוא נתמך על ידי הממשלה.

  לאחר האישור בוועדת שרים המליאה הצביעו חברי וחברות הכנסת במליאה, והחוק עבר בקריאה טרומית. מי מחברי וחברות הכנסת התנגד להצעה? ומי תמך בה?
  תקציר...
 • הצבעה במליאה: ייצוג מינימלי של 20% לנשים בוועדה הבוחרת רבנים ראשיים

  נגד

  להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - כשירות רב ראשי והרכב האסיפה הבוחרת), התשע"ג-2013

  הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה. 53 הצביעו בעד, 14 נגד.
  מהות החוק:
  הצעת החוק מבקשת לשריין מינימום 20% מקומות לנשים באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים. כמו כן, ההצעה מבקשת לקבוע כללים מינימלים לכשירות הרב הראשי.

  תקציר...

לחצו כאן וכתבו לאלי ישי
מכון על משמר הכנסת יעביר לחברי וחברות כנסת פניות העוסקות בנושאי דת ומדינה.
לפנייה בנושאים אחרים, אנא צרו קשר עם הח"כ באמצעות אתר הכנסת, בכתובת:
http://main.knesset.gov.il/mk/current/Pages/default.aspx

שם מלא *
דוא"ל *
טלפון
הודעה *

תאריך לידה: 26/12/1962

השכלה:
ישיבת "פורת יוסף" בירושלים וישיבת הנגב בנתיבות 

תפקידים בכנסת:
הכנסת ה-18:
סגן ראש הממשלה
שר הפנים
יו"ר מפלגת ש"ס

הכנסת ה-17:
סגן ראש הממשלה
שר התעשייה, המסחר והתעסוקה


שירות צבאי: שירת תחילה כטנקיסט ולאחר מכן כמש"ק דת ביחידת תובלה.

מצב משפחתי: נשוי+5

מקום מגורים: ירושלים

תפקידים נוספים:
1994 - 1996 מנכ”ל ”אל המעיין” 
1990 - 1996 מזכ”ל ש”ס 
1988 - 1990 עוזר שר הפנים  
1987 - 1988 חבר מועצת עיריית ירושלים  
ראש מחלקה מוניציפאלית - ש”ס
מייסד תנועת הנוער ”בני חול”
מייסד ארגון נשים ”מרגלות אם בישראל”


פרטי התקשרות:
eyishay@knesset.gov.il
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר