חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
נפתלי בנט

נפתלי בנט

שר החינוך, ושר לענייני תפוצות
 • תזכיר חוק: שר החינוך יוכל לממן מוסדות שאינם מלמדים לימודי ליבה עבר במליאה בקריאה ראשונה


  החוק עבר בקריאה ראשונה בשתיים וחצי בלילה, ביום שני, 25 ביולי 2016. שש שעות לאחר ההצבעה- החוק כבר בדיון להכנה לקריאה שניה ושלישית בועדת החינוך.
   
  על פי התזכיר, שמבקש משרד החינוך לקדם, שר החינוך יוכל לאפשר מימון מכספי מדינה למוסד חינוכי אשר אין בו לימודי חול (כגון לשון עברית, חשבון, מדעים, אזרחות, אנגלית וכיוב). התיקון המוצע מבקש להסדיר את התנאים למתן הוראת פטור ולתקצוב תוך מתן שיקול דעת רחב לשר החינוך באשר לתנאים הנדרשים למתן הוראת פטור.
  תקציר...
 • תזכיר חוק: לקבוע נורמות אחידות ומחייבות לעניין המדיניות למתן תעודת הכשר

  הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (כללים אחידים למתן תעודת הכשר), התשע"ד-2014

  בנסיבות הנוכחיות, בהעדר הסדרה חקיקתית מחייבת, קיימת שונות מסוימת בין הרבנים המוסמכים לתת תעודת הכשר לעניין המדיניות למתן תעודת הכשר. הצעת החוק נועדה להסמיך את המועצה לקבוע נורמות אחידות מחייבות לעניין מתן תעודת הכשר. הנורמות יעסקו במכלול ההיבטים הנוגעים להלכות כשרות ולדרכים לוודא כי בית עסק אכן כשר. נורמות אלו יחייבו את הרבנים המקומיים.   
  תקציר...
 • תזכיר חוק: להקים מערך גיור

  פקודת העדה הדתית המרה: תיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור), התשע"ד–2014

  הצעת החוק מבקשת להקים מערך גיור שיטפל בנושא הגיור בכללותו. כמו כן, הצעת החוק דנן מבקשת לתת מענה גם לעשרות העתירות התלויות ועומדות בעניין המדובר בעת כתיבתן של שורות אלה בפני בית המשפט העליון.
  תקציר...
 • תזכיר חוק: לספק למשרד לשירותי דת כלים להתמודד עם טענות לחוסר תפקוד של רב עיר

  חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' __) (ועדת בירור לרבני עיר), התשע"ד-2014

  מטרת החוק המוצע הינה אפוא לתת למשרד לשירותי דת ולרבנות הראשית כלים להתמודד עם טענות לחוסר תפקוד של רב עיר, ולאפשר להעביר רב עיר מכהונתו במקרים חריגים, וזאת בדומה להסדרים הקיימים בחוק ביחס לנבחרי הציבור ברשויות מקומיות וביחס לאיגודי ערים. 
  תקציר...
 • תזכיר חוק: לקבוע מנגנון חדש בכל הנוגע לטיפול בעבירות משמעת של רבני ערים

  חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – דין משמעתי לרבני ערים), התשע"ד-2014

  החוק המוצע נועד לתקן את המצב הקיים בנוגע לדין המשמעתי הנוהג ביחס לרבני ערים. החוק המוצע, קובע הרכב שונה של בית הדין, שיכלול חברים המייצגים את מגוון האינטרסים השייכים לעניין. זאת, בשונה מהמצב הקיים, בו בית הדין מורכב כולו מחברים הנמנים עם הקבוצה כלפיה הם נועדו להפעיל את מרותם. כמו-כן, החוק המוצע כולל מנגנונים מפורטים בנוגע להליך המשמעתי כולו, מעת קיומו של חשד לביצועה של עבירת משמעת, ועד לפסק דין בעניין על-ידי בית הדין.
  תקציר...
 • תזכיר חוק: הסדרת סמכויות מפקחי היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

  חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון מס' __) (סמכויות מפקחים), התשע"ד-2013

  חוק זה נועד להסדיר מכלול סמכויות פיקוח ואכיפה שיוענקו למפקחי היחידה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל. 
  תקציר...
 • תזכיר חוק: לאפשר לרבנות הראשית לגבות כספים מנבחנים המבקשים לקבל כשרות לכהונתם כדיינים


  הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון מס' 4) (גביית אגרות), התשע"ד-2013

  מטרת התיקון המוצע הינה להסדיר את הסמכות החוקית לגביית כספים מן הנבחנים המבקשים לקבל כשרות לכהונתם כדיינים, כך שיעמדו לרשות הרבנות הראשית מקורות מימון נאותים לצורך ביצוע הבחינות. 
  תקציר...
 • תזכיר חוק: להאריך בחצי שנה את מועד כהונתה של מועצת הרבנות הראשית

  חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), התשע"ג-2013

  מטרת התיקון המוצע לקבוע בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 (להלן – החוק) כי מועד כהונתה של מועצת הרבנות יוארך בחצי שנה.


  תקציר...
 • תזכיר חוק: לשנות את הפרוצדורה סביב חלוקת התקציב של המועצות הדתיות בשביל לאפשר גמישות מסויימת

  חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] (תיקון), התשע"ג - 2013

  ברירת המחדל לחלוקת התקציב בין הממשלה והרשות המקומית הינו ביחס של 60% לעומת 40% בין הרשות המקומית והממשלה, בהתאמה. דהיינו: הרשות המקומית נושאת בנטל תקציב המועצה הדתית ביחס של פי 1.5 לעומת הנטל המוטל על הממשלה (להלן: "סכום ההשתתפות הרגיל").
  בסעיף 11ב(א) לחוק קבועה פרוצדורה המאפשרת לשנות את יחס שיעור ההשתתפות בין הממשלה והרשות המקומית. בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף רשאים השר לשירותי דת, שר הפנים ושר האוצר, תוך 90 ימים, מיום תחילתה של כל שנת כספים, לשנות, בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים, ובכללם שר האוצר, את סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות לסכום אחר (להלן – סכום השתתפות מיוחד) על פי אמות מידה שוויוניות שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת בכפוף לשלשה תנאים המפורטים בסעיף.
  מטרת החוק המוצע היא לבצע תיקון לסעיף 11ב(א) לחוק באופן כזה שהמועד לקבלת החלטה בדבר שינוי סכום ההשתתפות ייקבע ביחס לתחילת שנת כספים או ביחס לקבלת חוק התקציב השנתי, לפי המאוחר מביניהם. כך, בשנה בה התעכב אישור חוק התקציב השנתי, כגון בשנת בחירות, עדיין יוכלו השרים לקבל החלטה בדבר שינוי סכום ההשתתפות בתוך 90 הימים לאחר אישור חוק התקציב השנתי. לחילופין, בשנה בה לא יאושר חוק תקציב שנתי, דוגמת שנת 2014, בהיותה השנה השניה של תקציב דו-שנתי, ניתן יהיה לקבל החלטה בדבר שינוי סכום ההשתתפות תוך 90 ימים מתחילת שנת הכספים. ככל שלא יאושר התיקון הרי שבכל שנה בה יתעכב אישור התקציב מסיבה כלשהיא מעבר לתקופת 90 הימים מיום תחילת שנת הכספים לא יוכלו השרים לקבוע סכום השתתפות מיוחד, דבר אשר עלול להביא לקושי תפקודי של חלק ניכר מן המועצות הדתיות.
  כן מוצע לקבוע אמות המידה שייקבעו על ידי השרים לפי סעיף 11ב לא יהיו מוגבלות רק לשנה אחת, אלא יוותרו בתוקפן אלא אם יתבקש שינוי באמות מידה אלו.
  כמו כן מוצע לקבוע תחולה רטרואקטיבית לתיקון לחוק כך שתחילת החוק תהיה מיום 1.1.2013. זאת, על מנת לאפשר למשרד ולשרים לקבוע את שינוי סכום ההשתתפות כבר בשנת כספים זו.  תקציר...

לחצו כאן וכתבו לנפתלי בנט
מכון על משמר הכנסת יעביר לחברי וחברות כנסת פניות העוסקות בנושאי דת ומדינה.
לפנייה בנושאים אחרים, אנא צרו קשר עם הח"כ באמצעות אתר הכנסת, בכתובת:
http://main.knesset.gov.il/mk/current/Pages/default.aspx

שם מלא *
דוא"ל *
טלפון
הודעה *

תאריך לידה:
 י' ניסן תשל"ב 25/03/1972

תפקידים בכנסת:
הכנסת ה-20:
שר החינוך.
שר לענייני תפוצות.

הכנסת ה-19:

שר הכלכלה והמסחר.
שר הדתות, התפוצות ולענייני ירושלים.

שירות צבאי:
רב סרן.

מצב משפחתי: נשוי+4

מקום מגורים: רעננה.

דרכי התקשרות:
טלפון בכנסת:       02-6408430
טלפון נוסף:          02-6408431
פקס:                   02-6916940
דואר אלקטרוני:    nbenet@knesset.gov.il
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר